Política de Privacidade

Responsable dos datos

 • Responsable de tratamento: ASOCIACION INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL DA COSTA DA MORTE
 • NIF: G15173263
 • Enderezo: LUGAR A PEDRA, 30 – NANTON 15149 – CABANA DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA)
 • Correo electrónico para o exercicio dos dereitos: info@integro.es

Finalidades e bases xurídicas

Completando a información básica sobre protección de datos que se facilita a través de cada un dos métodos de recollida de datos, a continuación ofrécese información adicional sobre as finalidades, bases lexitimadoras e demais información dos seguintes ficheiros ou tratamentos:

 • Personas usuarias da web
  A través do sitio web recóllense datos persoais para diversos fins, entre outros:

  • Análise dos hábitos de navegación mediante cookies analíticas (ver Política de Cookies publicada na páxina web).
  • Contacto para unirse á nosa asociación como Asociado/a ou Voluntario/a

A legalidade do tratamento baséase no art. 6.1.a. RXPD “o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades específicas”.

Transferencias ou comunicacións de datos

Para a xestión de determinados servizos ofrecidos pola entidade é necesario permitir o acceso a determinados datos a terceiros prestadores de servizos contratados para tal fin, neste sentido, a entidade procede a subscribir os respectivos contratos de tratamento necesarios, e deu as instrucións precisas aos distintos prestadores de servizos ou encargados do tratamento, para garantir a seguridade e integridade dos datos aos que teñan acceso para a prestación do servizo contratado.

Fóra dos casos anteriores, os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros, salvo nos casos legalmente previstos.

Período de conservación de datos

Completando a información básica sobre protección de datos que se facilita a través de cada un dos métodos de recollida de datos, a continuación ofrécese información adicional sobre as finalidades, bases lexitimadoras dos seguintes ficheiros ou tratamentos:

 • Clientes: os datos conservaranse ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que lle sexan requiridas.
 • Clientes potenciais: os datos conservaranse durante 1 ano.
 • Persoas usuarias: os datos conservaranse ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que lle sexan requiridas.
 • Persoas asociadas: os datos conservaranse ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que lle sexan requiridas.
 • Persoas voluntarias: os datos conservaranse ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que lle sexan requiridas.
 • Imaxe: Os conservaranse mentres sexan necesarios para a finalidade para a que foron recollidos e bloquearanse unha vez transcorridos os prazos legais de conservación.
 • Provedores: os datos conservaranse ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que lle sexan requiridas.
 • Prevención de Riscos Laborais: os datos conservaranse durante un período máximo de cinco anos en atención á prescrición de infraccións en materia de prevención de riscos laborais (Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, deberá manterse á disposición da autoridade laboral toda a documentación relativa á ás obrigas establecidas en materia de prevención de riscos laborais; Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social).
 • Visitas organizadas: os datos conservaranse mentres sexan necesarios para a finalidade e bloquearanse unha vez transcorridos os prazos legais de conservación
 • Curriculum Vitae: os datos conservaranse durante 1 ano.
 • Formación: os datos conservaranse ata a finalización da relación contractual e manteranse, debidamente bloqueados, durante os prazos de prescrición das responsabilidades que lle sexan requiridas.
 • Usuarios do sitio web: conservaranse mentres se procese a súa solicitude (contacto).
 • Videovixilancia: manterase durante 1 mes.

Perfís e transferencias internacionais de datos

Non se realizarán perfís nin transferencias internacionais de datos.

Revogación do consentimento

Naqueles supostos nos que o tratamento dos datos persoais se basee no consentimento, infórmase aos interesados do dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, de forma sinxela e gratuíta, mediante escrito dirixido ao enderezo do responsable do tratamento. ou a través de info@integro.es. A revogación do consentimento non afectará á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Dereitos dos interesados

A normativa na materia de protección de datos outorga unha serie de dereitos aos interesados ou titulares dos datos, estes dereitos que lles asisten son os seguintes:

 • Dereito de acceso: dereito a obter información sobre se os seus propios datos se están a tratar, a finalidade do tratamento que se está a realizar, as categorías de datos que se están a tratar, os destinatarios ou categorías de destinatarios, o prazo de conservación e a orixe dos devanditos datos.
 • Dereito de rectificación: dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos ou incompletos.
 • Dereito de oposición: dereito a opoñerse a un determinado tratamento en función do consentimento prestado.
 • Dereito de supresión: dereito a obter a supresión dos datos nos seguintes casos:
  • Cando os datos xa non sexan necesarios para a finalidade para a que foron recollidos
  • Cando o titular do mesmo retire o consentimento
  • Cando a persoa interesada se opoña ao tratamento
  • Cando deban suprimirse en cumprimento dunha obriga legal
  • Cando os datos fosen obtidos en virtude dun servizo da sociedade da información con base no disposto no art. 8 sección 1 do Regulamento Europeo de Protección de Datos.
 • Dereito de limitación: dereito a obter a limitación do tratamento dos datos cando se produza algunha das seguintes situacións:
  • Cando a persoa interesada impute a veracidade dos datos persoais, durante un prazo que permita á empresa comprobar a súa exactitude.
  • Cando o tratamento sexa ilícito e a persoa interesada se opoña á supresión dos datos.
  • Cando a empresa xa non necesite os datos para os fins para os que foron recollidos, pero o seu titular os necesite para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.
  • Cando o interesado se opuxese ao tratamento mentres se comproba se prevalecen os motivos lexítimos da empresa sobre os do titular dos datos.
 • Dereito á portabilidade: dereito a que, cando o tratamento se realice por medios automatizados, a persoa interesada reciba os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común, lexible por máquina e interoperable, podendo transmitilos a outro responsable do tratamento. sempre que o tratamento estea lexitimado en base ao consentimento ou no marco da execución dun contrato.
  •  Este dereito, pola súa propia natureza, non poderá ser aplicado cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha misión de interese público ou no exercicio de poderes públicos atribuídos ao responsable do tratamento.
 • Dereito a non ser suxeito a decisións individuais automatizadas: dereito a non ser suxeito a unha decisión baseada unicamente no tratamento de datos persoais, incluída a elaboración de perfiles, de forma que produza efectos xurídicos sobre a persoa interesada ou lle afecte significativamente.
  Este dereito non será de aplicación cando:

  • É necesario para a celebración ou execución dun contrato entre vostede e o responsable
  • O tratamento dos seus datos baséase no seu consentimento previamente dado

* Nestes dous primeiros supostos, o responsable deberá garantir o dereito dos interesados a obter a intervención humana, manifestar o seu punto de vista e impugnar a resolución.

  • Isto autorizado pola lexislación da Unión ou dos Estados membros e establécense as medidas adecuadas para salvagardar os dereitos e liberdades e os intereses lexítimos da persoa interesada.

* Pola súa banda, estas excepcións non serán de aplicación a categorías especiais de datos (art.9.1), salvo que sexa de aplicación o artigo 9.2.letra a) ou g) e se adoptasen as medidas oportunas mencionadas no parágrafo anterior.

As persoas interesadas poderán exercer os dereitos indicados dirixíndose á entidade mediante escrito dirixido a info@integro.es indicando no Asunto o dereito que desexa exercer ou, se o prefire, enviar a súa solicitude ao enderezo postal da empresa, sendo este LUGAR A PEDRA, 30 – NANTON 15149 – CABANA DE BERGANTIÑOS (A CORUÑA).

Neste sentido, a entidade responderá á súa solicitude coa maior brevidade posible e tendo en conta os prazos previstos na normativa de protección de datos. Por outra banda, debe terse en conta que a persoa interesada ou titular dos datos poderá presentar en calquera momento unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es.

Seguridade

As medidas de seguridade adoptadas pola entidade son as exixidas segundo o disposto no artigo 32 do RXPD. Neste sentido, a entidade, tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación e a natureza, alcance, contexto e finalidades do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas naturais. persoas, estableceu as medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantir o nivel de seguridade axeitado ao risco existente.

En todo caso, a entidade dispuxo de mecanismos suficientes para:

 • Garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resistencia continuas dos sistemas e servizos de tratamento.
 • Restaura a dispoñibilidade e o acceso aos datos persoais rapidamente, en caso de incidencia física ou técnica.
 • Verificar, avaliar e valorar, de forma periódica, a eficacia das medidas técnicas e organizativas postas en marcha para garantir a seguridade do tratamento.
 • Pseudonimizar e cifrar os datos persoais, se é o caso.

Cookies

Unha cookie é un ficheiro ou dispositivo que se descarga no equipo terminal dos usuarios coa finalidade de almacenar datos que poden ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación. É dicir, é un ficheiro que se descarga no teu ordenador cando accedes a determinados sitios web. Para máis información, consulta a nosa Política de Cookies.